Elite Polska
01 Wydarzenia
-
Akcja charytatywna- licytuj, wygrywaj, pomagaj!

Ta licytacja ma na celu zebrać potrzebne pieniążki dla WSPANIAŁYCH maluchów z zaprzyjaźnionego Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy przy ul. Stolarskiej.

❤ Któż z nas nie lubi prezentów?
❤ Któż z nas nie lubi widzieć szczerej radości na twarzy dziecka?
❤ Któż z nas nie chciałby być powodem do uśmiechu?

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ POMÓC?🤔

To proste!
👉 Weź udział w naszych licytacjach, wygrywaj i pomagaj! 100% zebranych pieniążków przeznaczymy na potrzebujące dzieciaki! ❤
👉 UDOSTĘPNIJ nasze wydarzenie na facebook’u na którym odbędzie się licytacja („Licytuj, wygrywaj, pomagaj!”) oraz zaproś swoich znajomych! Wszystko w szczytnym celu ❤
👉 Chciałbyś oddać do licytacji przedmiot/swoją usługę? Wyślij na maila kontakt@elite.bydgoszcz.pl – zdjęcie oraz krótki opis firmy/przedmiotu/usługi. Oraz (bardzo ważne) – w jaki sposób osoba, która wygra licytacje ma się skontaktować w celu odbioru przedmiotu/skorzystania z Twojej usługi. Dzięki temu wypromujesz swój produkt/usługę, a PRZEDE WSZYSTKIM zrobisz coś dobrego dla potrzebujących ❤

Gdzie znajdziesz przedmioty do licytacji?

Na naszym wydarzeniu na facebook’u („Licytuj, wygrywaj, pomagaj!”) , w dziale ,dyskusja'.

✅ Start licytacji : 30 listopada 2020r.
✅ Zamknięcie licytacji 6 grudnia 2020 r, godzina 20.00.

Uczestnik, który wygrał licytację (wylicytował najwyższą kwotę) danego przedmiotu/produktu/usługi jest zobowiązany uiścić należność na: Stowarzyszenie „TAK” dla pomocy, Bydgoszcz ul.Stolarska 2, nr konta 55109010720000000118768646 w tytule: ELITE dla Maluchów;
w terminie do 3 dni po zakończeniu licytacji.

Każdy z nas może być Świętym Mikołajem!! 🎅

Regulamin: ELITE Bydgoszcz dla Bydgoskie Stowarzyszenie „TAK” dla pomocy

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. ELITE Bydgoszcz jest organizatorem aukcji charytatywnej przedmiotów/produktów/usług.
  2. Przedmiotem aukcji są przedmioty użytkowe (i przedmioty artystyczne)/produkty/usługi.
  3. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji, na rzecz Bydgoskiego Stowarzyszenia „TAK” dla pomocy ul.Stolarska 2, Bydgoszcz.
  4. Właścicielem przedmiotów do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostaje organizator
  5. Czas i miejsce trwania licytacji: początek 30 listopada 2020 r., zakończenie 6 grudnia 2020 r.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. Licytacja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas licytacji.
  3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej licytacji. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów licytacji takiego działania, organizatorzy mają prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
  4. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/7/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Licytacji zezwala na przetwarzanie Jego danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności licytacyjnych.
 3. PRZEBIEG AUKCJI
  1. Licytacja rozpoczyna się dnia 30 listopada 2020r.
  2. Licytacja odbywa się pod zdjęciem konkretnego przedmiotu/produktu/usługi, w komentarzu. Cena proponowana przez licytującego jest jawna dla innych uczestników.
  3. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
  4. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej.
  5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
  6. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
  7. W trosce Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem .
  8. Zamknięcie licytacji nastąpi w terminie 6 grudnia 2020 r, godzina 20:00.
  9. Uczestnik, który wygrał licytację (wylicytował najwyższą kwotę) danego przedmiotu/produktu/usługi jest zobowiązany uiścić należność na: Stowarzyszenie „TAK” dla pomocy, Bydgoszcz ul.Stolarska 2, nr konta 55109010720000000118768646 w tytule: licytacje,na potrzeby dzieci z placówki przy ul.Stolarskiej; w terminie do 3 dni po zakończeniu licytacji.
  10. Wydanie przedmiotu/produktu/usługi wylicytowanej przez Uczestnika nastąpi po ukazaniu potwierdzenia przelewu.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  2. Uczestnik biorący udział w licytacji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.
  3. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.